• Αποθήκευση και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων

    Θερμοκρασία και υγρασία είναι δυο πολύ σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την αποθήκευση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και να διατηρούνται εντός προκαθορισμένων ορίων για να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της σύστασης και η καταλληλότητα προς χρήση.