• «Σαν την ασφάλεια, δεν έχει»

    Υπάρχουν σαφώς καθορισμένες δικλείδες ασφαλείας στην παροχή φροντίδας που προστατεύουν τον ασθενή από σφάλματα και που εξασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση από την μια δομή περίθαλψης στην άλλη;