Έναρξη Αντιρετροϊκής Αγωγής: ένα update.

2014-12-01-haringsilence

Το 2014, δημοσιεύσαμε μία ανασκόπηση κατευθυντήριων οδηγιών για την έναρξη συνδυασμένης αντιρετροϊκής αγωγής (cART) στα HIV+ άτομα. Έκτοτε, δημοσιεύτηκαν νέες οδηγίες από τον Π.Ο.Υ., αλλά και τα αποτελέσματα κρίσιμης τυχαιοποιημένης κλινικής μελέτης που αναμένεται πως θα επηρεάσουν τις επόμενες κατευθυντήριες οδηγίες. Κρίναμε λοιπόν σκόπιμο να επικαιροποιήσουμε την ανασκόπησή μας, αποτιμώντας επιπλέον τα νέα δεδομένα, και να συμπεριλάβουμε τις ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες, που δεν είχαν πρωταρχικά αναφερθεί.

Εδώ, θα βρείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της ανασκόπησής μας.

Advertisements